Sonu FİK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fik" olan, toplam 54 adet kelime bulunmaktadır. Sonu fik ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında fik olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PSÖDOHİPERTROFİK

14 harfli kelimeler

SİNEMATOGRAFİK

13 harfli kelimeler

BİBLİYOGRAFİK, OTOBİYOGRAFİK, İNTERSPESİFİK, İNTRASPESİFİK

12 harfli kelimeler

STEREOGRAFİK, İHTİYOMORFİK, MONOSPESİFİK

11 harfli kelimeler

KARTOGRAFİK, PORNOGRAFİK, HİPERTROFİK, KSEROMORFİK

10 harfli kelimeler

BİYOGRAFİK, DEMOGRAFİK, FRİGORİFİK, METAMORFİK, TOPOĞRAFİK, ETNOGRAFİK, KEMOTROFİK, MONOMORFİK, MONOTROFİK, PLEOMORFİK, POLİMORFİK, TİPOGRAFİK

9 harfli kelimeler

FİLOZOFİK, İZOMORFİK, DİSTROFİK

8 harfli kelimeler

MÜTTEFİK, SPESİFİK, DİMORFİK

7 harfli kelimeler

TİREFİK

6 harfli kelimeler

GRAFİK, MÜŞFİK, TERFİK, TEVFİK, TRAFİK, CILFİK, CİLFİK

5 harfli kelimeler

HAFİK, REFİK, ŞEFİK, FİFİK, FUFİK, GOFİK, KOFİK, NEFİK, POFİK, PUFİK, SAFİK, SEFİK, VEFİK

4 harfli kelimeler

EFİK

3 harfli kelimeler

FİK

Bazı kelimelerin anlamları

FİK

Yabani mercimek. Hayvan yemi. Yaban böğrülcesi, ak burçak.

BİYOGRAFİK

Biyografi ile ilgili.

SİNEMATOGRAFİK

Sinemaya ilişkin, sinemayla ilgili.

İNTERSPESİFİK

Türler arası.

İNTRASPESİFİK

Tür içi.

MONOSPESİFİK

Sadece bir antijenle reaksiyon yapan antikor. Sadece bir türe sahip olan cins, monotipik cins.

KARTOGRAFİK

Haritacılıkla ilgili.

STEREOGRAFİK

Stereografi ile ilgili.

PORNOGRAFİK

Porno ile ilgili olan.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

BİBLİYOGRAFİK

Kaynakçayla ilgili.

OTOBİYOGRAFİK

Öz yaşam öyküsüne dayalı.

KSEROMORFİK

Kaktüsler gibi kuraklığa dayanmak için yapısal olarak değişmiş olan.

DEMOGRAFİK

Nüfus bilimsel.

HİPERTROFİK

Hipertrofiye ait, hipertrofiyle belirgin veya hipertrofiden etkilenmiş olan.

İHTİYOMORFİK

Balık biçiminde olan.

  -   -   -  

Anlamında FİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARAYÜZ

Bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların yer aldığı ön sayfa.

DİYAGRAM

Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik. Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.

CANLICILIK

Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

DÜŞÜNÜM

Düşün, fikir, ide.

HİN

Kurnaz, cin fikirli kimse. Zaman, zamane.

DEĞİŞKE

Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

İCMA

Toplama. İslam bilginlerinin bir konuda fikir birliği etmeleri.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

DÜŞÜNCE

Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

GÖRÜŞ

Görme işi. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

FİKİRLİLİK

Fikirli olma durumu.

GÜZELLİK

Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün. Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. Güzel olan bir kimsenin niteliği. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey.

ÇİZGE

Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçim, grafik.

FİKİRSİZLİK

Fikirsiz olma durumu, düşüncesizlik.

BAĞLAŞIK

Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik. Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim).

DÜŞÜNSEL

Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

ETKİSİZLEŞTİRME

Etkisizleştirmek işi, pasifikasyon.

DÜZENLEME

Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

HEMFİKİRLİK

Hemfikir olma durumu.

ENTELEKTÜEL

Aydın. Fikir sorunlarıyla ilgili.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük