Sonu ORTO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "orto" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. Sonu orto ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında orto olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde orto olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORTO

Yunanca düz anlamına gelen ön ek. Komşu ya da 1, 2 durumunu gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada özgürce birleşebileceği en çok suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. Tek dönme nicem sayısı ve koşut çekirdek dönüsü koşulunu belirleyen ön ek. Komşuluğu veya 1-2 durumunu gösteren ön ek. Serbest, tuzu veya esteri şeklinde bilinen ve en çok hidrolizlenmiş asidi gösteren ön ek, ortosilisik asit gibi. Paralel spinleri gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada serbestçe birleşeceği en çok suyun yapısıda bulunduğunu gösteren ön ek.

PORTO

Portekiz'de yapılmış olan ünlü bir şarap.

CORTO

Kaymağı alınmış sütten yapılan peynir.

MORTO

Ölü.

  -   -   -  

Anlamında ORTO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ORTO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

METROPOLİT

Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı.

ERİTROBLAST

Alyuvar olgunlaşma aşamalarından hemositoblasttan sonra gelen en genç olgunlaşmamış alyuvar tipi, normoblast, ortokromatofil eritroblast. Kemik iliğinde eritrositi verecek olan çekirdekli hücre.

PATRİK

Ortodoks ve bazı Doğu kiliselerinin başkanı.

SANİDİN

Volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü.

GAGAUZ

Çoğunlukla Basarabya'da, Tuna ağızlarında, Dobruca ve bulgaristan'da yaşayan, Hıristiyan Ortodoks mezhebinde bir Türk budunu.

ORTOZ

Ortoklaz.

DESPOT

Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran. Zorba. Ortodoks Rumların din başkanları.

DİSTİKLAMAK

Tortop etmek.

SİYENİT

Kuvarssız granit, ortoklaz, mika, hornblentten oluşan platonik kayaç.

BOCUK

Ortodokslarca kutlanan İsa'nın doğum yortusu.

FELDSPATLAR

En önemli mineral grubu. (Başlıca üç bölüme ayrılırlar: 1 . Potasyumlu feldspatlar. ortoklas: K (Al Si3O8); özdeş bileşiminde monoklinal sanidin, adular ile triklinal mikroklin bu gruptandır. Sodyumlu feldspatlar, albit: Na (Al Si2O8); triklinal. Kalsiyumlu feldspat, anortit: Ca (Al2 Si2O8); triklinal. bu üç grubun hiç bir üyesi katkısız olmayıp kendi aralarında karışım kristaller oluştururlar. Karışımda en çok albit ve anortit vardır ve bu sıraya plajioklas adı verilir, albit-anortit oranına göre oligoklas, andezin, labrador-bitovnit türlerine ayrılırlar. hepsinde metalik olmayan parıltı, çizgi ak; sertlik yaklaşık olarak 6, yoğunluk yaklaşık olarak 2.5'tir. Çoğu triklinal, birkaçı monoklinaldir.).

ORTOPEDİK

Ortopedi ile ilgili olan.

ÖLÜ

Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, morto, diri karşıtı. Çok durgun, hareketsiz. Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan. Ölmüş insan, müteveffa, mevta. Hayvan leşi. Gücü az, zayıf.

ORTOPEDİST

Ortopedi uzmanı.

HİPERKERATOZİS

Boynuzsu tabakanın kısmen veya tamamen kalınlaşması veya bu histolojik bulguyla belirgin hastalık. Hiperkeratoziste hücreler çekirdeklerini kaybetmişlerse buna hiperkeratotik veya ortokeratotoik hiperkeratozis, hücre çekirdekleri kaybolmamışsa buna da parakeratotik hiperkeratozis veya parkeratozis denir. Gözde korneanın hipertrofisi.

GAGAVUZ

Büyük çoğunluğu Moldova'da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna'da oturan Ortodoks Türk halkı veya bu halktan olan kimse.

BURTAŞIK

Durulmuş, büzülüp tortop olmuş.

GNYAS

Billursal şistlerin en yaygın kayacı. (Kuars mika ve feldspatlardan bileşiktir. Mika ve koyu renkli minerallerine göre: muskovit gnays, biotit gnays, iki mikalı gnays, amfibol gnays, piroksen gnays vb.; ikinci minerallerine göre: Grenalı gnays, sillimanitli gnays, kordieritli gnays, gra-fitli gnays vb.; dokularına göre: Granit gnays, şistli gnays, bandlı gnays, gözlü gnays; oluşum gelişlerine göre de magmasal kayaçlardan gelenler ortognays, tortul kayaçlardan gelenler de paragnays olarak adlandırılırlar.).

GRANİT

Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türü.

BENZOTİADİAZİT

Ortoklorosülfonamid çekirdeğinden türemiş karbonik anhidraz baskılayıcısı ilaçların etkinliklerini artıran ve etki sürelerini uzatan madde.