Sonu SKAR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "skar" olan, toplam 16 adet kelime bulunmaktadır. Sonu skar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında skar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde skar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

GOLASKAR, HALASKAR, HEVESKAR, HULUSKAR, MAKASKAR, NAMUSKAR, PÜLÜSKAR

6 harfli kelimeler

DASKAR, FISKAR, HASKAR, KASKAR, KISKAR

5 harfli kelimeler

ESKAR, ISKAR, OSKAR

4 harfli kelimeler

SKAR

Bazı kelimelerin anlamları

SKAR

Yara izi.

HALASKAR

Kurtarıcı.

DASKAR

Vücutça iyi gelişmemiş olan.

HASKAR

Olmaya başlayan meyve.

GOLASKAR

Tomruk biçmeye yarayan ve iki kişi tarafından kullanılan bıçkı aleti.

PÜLÜSKAR

Dağınık.

KASKAR

Olmaya yüz tutmuş meyve.

KISKAR

Çul, kilim dokunan tezgâh.

OSKAR

İnek derisinden yapılma ayakkabı yüzü (Yalzaç, Senirkent, İsparta.).

HEVESKAR

Hevesli.

ESKAR

Yara izi.

NAMUSKAR

Namuslu.

HULUSKAR

Temiz duygulu, içten. Dalkavuk.

FISKAR

Un elendikten sonra eleğin üzerinde kalan esmer tanecikler.

MAKASKAR

Kâğıt oymacılığı ile uğraşan kimse, oymacı, kesme ve oyma sanatı ile uğraşan kimse.

ISKAR

Dokuma tezgâhı.

  -   -   -  

Anlamında SKAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SKAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

REZALET

Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik.

MASKARACA

Maskara gibi, maskaraya benzer bir biçimde.

MARDA

Iskarta mal.

MASKARALAŞMA

Maskaralaşmak işi.

MAKİ

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. Makigillerden, Madagaskar Adası'nda sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

SOLUCANLAR

Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım.

DÖKÜNTÜ

Dökülmüş, saçılmış şeyler. Değersiz, bayağı, ayaktakımından olan kimse. Kâğıtçılıkta üretimin herhangi bir safhasında ıskartaya çıkan, genellikle tekrar hamur durumuna getirilen, yaş ve kuru biçimleri olan kâğıt veya karton artığı. Bazı hastalıklarda görülen çıban, leke, uçuk, kızarıklık vb. belirti. Deniz yüzüne yakın, üzerinde dalgaların çatladığı kaya kümesi. Parçalanan taşların yamaç aşağı kayması, yuvarlanması, etekte birikmesiyle oluşan yer. İşe yaramayan, değersiz, kötü, berbat. Bir topluluktan geri kalmış kimseler. Bozuntu.

TARAKLAMA

Taraklamak işi. Bağ bahçe işlerinde taşları tarakla toplama, ayıklama. Ağaç gemilerde kaplamaların zedelenmesi durumunda, içeriye su girmemesi için omuzluktan su düzeyine kadar ıskarmozlar arasına uyumlu olarak yerleştirilen, ağaçtan yapılmış olan pekiştirme. Taşçı tarağı ile yapılan.

RİMEL

Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara.

SOYTARI

Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara. Hileci, yaltak kimse, kaşmer.

MASKARALANMAK

Maskaralık etmek. Şerefsiz, haysiyetsiz ve gülünç davranışlarda bulunup herkesin eğlencesi olmak.

ANİSAKİDAE

Nematodların Ascaridida takımında yer alan balıklar için parazit olan ve insanlara da bulaşabilen türleri içine alan bir aile. Anisakis ve Phocanema cinslerini içeren, morfolojik olarak askaritlere benzeyen, son konakları deniz memelileri, ara konakları deniz kabukluları, paratenik konakları balıklar olan, ara konak ve paratenik konakların çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlarda iç organ larva göçüne neden olan nematod ailesi.

MADAGASKARLI

Madagaskar halkından olan kimse.

MASKARALANMA

Maskaralanmak işi.

ASCARİDİDAE

Ascaris, Parascaris, Toxascaris ve Toxocara cinslerini içine alan askarit ailesi. Bu ailede bulunan birçok tür insan dâhil birçok memelinin bağırsaklarında parazitlenmektedir. Üç loblu ön kısma sahip olmaları ve erkeklerde bursa copulatrix'in bulunmayışıyla ayırt edilirler.

ASKARİOZ

Bağırsaklarda Askaris cinsi solucanların bulunuşu.

KÜPEŞTE

Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılmış olan dolgu set, parapet.

ASETİLKOLİN

Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A'dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ACh. Çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. Sinir dokusunda raslanan bir kimyasal madde olup sinir uyarmalarını ileten en önemli madde olarak düşünülür.

ASKARİDİN

Askaritlerin sperminde bulunan işlevi bilinmeyen bir protein.

SOYTARILIK

Soytarı olma durumu, kaşmerlik, maskaralık. Soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık.