Sonu T ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 12 harfli toplam 126 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOLLAJENOSİT

Kollajen üreten, tam olarak gelişmiş hücre.

HEMOPERİKART

Hemoperikardiyum.

MEDARIMAİŞET

Geçimi sağlayacak koşul, iş.

POLİSAKKARİT

Monosakkarit birimlerinin dallı ya da hat şeklinde birleşmesi ile oluşan, nişasta, glikojen, glikan ve benzerleri gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı. Çok sayıda monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşan kompleks yapıdaki organik bileşik. Genellikle on monosakkarit ünitesinden daha fazla monosakkaritin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış, nişasta, glikojen, selüloz, inulin gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı.

ELEKTRONVOLT

Boşlukta, 1 voltluk potansiyel değişiminden geçen elemanter yüklü bir parçacığın enerji değerine eşdeğer olan enerji birimi (eV). 1eV = 1,60219x10¯19 J.

MAKROİKTİSAT

Büyüme oranı, fiyatlar genel düzeyi, işlendirme, dış ödemeler dengesi gibi makro büyüklükleri kullanarak ulusal ekonomiyi bir bütün olarak çözümleyen iktisat dalı.

ŞİSTOSOMASİT

Şistosomaları yıkımlayan ajanlar.

ATRAKTİLOZİT

Adenin nükleotit translokazı baskılayan bir bitki glikoziti.

KÜÇÜKZİYARET

Şanlıurfa ilinde, Suruç belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

GALAKTOLİPİT

Kloroplastların tilakoit zarlarındaki lipidin % 70 kadarını oluşturan diaçilgliserolün üçüncü karbonuna bağlı galaktoz taşıyan yüksüz bir lipit. Kloroplâstların tilâkoit zarlarındaki lipidin %70 kadarını oluşturan, diasilgliserolün üçüncü karbonuna bağlı galâktoz taşıyan yüksüz bir lipit.

PLEROSERKOİT

Bazı şerit cinslerinin ergin döneme yaklaşmış larva biçimi. Proserkoitten gelişen metasestod. Pseudophyllidea takımında bulunan sestodların üçüncü dönem larvası.

KLORALHİDRAT

Vücuda alındıktan sonra karaciğerde trikloretanole dönüştürülerek etkin duruma getirilen, hipnotik ve anestezik amaçla kullanılan aldehit türevi bir ilaç.

HİPERPARAZİT

Bir asalağın üzerinde veya içerisinde asalak olarak yaşayan diğer bir canlı, asalağın asalağı. Parazit üzerinde parazitlenen canlı.

REASSORTMENT

Yeniden düzenlenme.

MÜSTACELİYET

İvedilik.

OSTEOMİYELİT

Osteomiyelitis.

TREMATODİSİT

Trematodları öldüren anthelmentikler.

KAYDIİHTİYAT

Temkinli davranma, ihtiyatlı olma.

ŞİSTOSOMİSİT

Şistosomaları yıkımlayan ajanlar.

NÜKLEOKAPSİT

Virüsün dış örtüsü olan proteinle, nükleik asidinin birlikte oluşturduğu yapı. Bazı virüslerde nükleokapsit lipoprotein bir zar içinde, diğerlerinde çıplak olur. Virüsün nükleik asidini çevreleyen protein kılıf. Kapsitle birlikte nükleik asidin oluşturduğu virüs yapısı.