Sonu S ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "s" olan 16 harfli toplam 57 adet kelime bulundu. Sonu s harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında s harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde s harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METROLENFANGİTİS

Döl yatağı lenf damarlarının yangısı.

MİYELOMENİNGİTİS

Omuriliğin ve onu örten zarlarının birlikte yangısı.

AKTİNOBASİLLOZİS

Sığırlarda, seyrek olarak koyun ve domuzlarda, derin ağız yangısıyla seyreden, Actinobasillus lignierisi'nin neden olduğu, özellikle dilde piyogranülomlu yangısal değişimlerle belirgin bakteriyel bir hastalık, odun dil.

STRONGİLOYİDOZİS

İnsan ve evcil hayvanlarda Strongyloides cinsi nematodların larva ve erişkinlerinin neden olduğu pnömoni ve hafiften şiddetliye kadar değişen bir ishal gibi klinik semptomlarla belirgin enfeksiyon. Hastalık genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış ve kortikosteroit kullanan bireylerde görülmektedir. Endojen yaşam siklusu görülen hastalarda sürekli enfeksiyonlara rastlanmaktadır.

MAMMOMONOGAMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Mammomonogamus'tan kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

SPERMATOSİSTİTİS

Seminal vezikülitis.

TROGLOSTRONGYLUS

Crenosomatidae ailesinde bulunan, kimi türleri kedilerin akciğerlerinde parazitlenen nematod cinsi.

ICHTHYOPHTHİRİUS

Hymenostomatida takımında, Ophryoglenina alt takımında bulunan dokuyla beslenen protozoon cinsi.

METROPERİTONİTİS

Peritonitisle komplike olmuş döl yatağı yangısı.

MENİNGOMİYELİTİS

Omurilik ve omurilik zarlarının bir aradaki yangısı.

SİTAYUKSZOONOZİS

Cytauxzoon cinsi protozoonların neden olduğu Afrika tırnaklıları ve evcil kedilerde oluşturduğu ateş, anemi ve sarılıkla belirgin kenelerle taşınan ölümcül enfeksiyon.

HİPERVİTAMİNOZİS

Vitamin zehirlenmesi.

ENDOPERİKARDİTİS

Endokart ve perikartın yangısı.

FARENGOPARALİZİS

Yutak felci.

PİLORODUODENİTİS

Pilorus ve onikiparmak bağırsak mukozasının yangısı.

ŞİLOMASTİGİYOZİS

Chilomastix cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon.

METASTRONGİLOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Metastrongyloidae'den kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

PSÖDOPİTYALİSMUS

Siyalore.

İHTİYOFİTRİYOZİS

Beyaz leke hastalığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük