Sonu RAFYA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "rafya" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. Sonu rafya ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında rafya olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde rafya olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

BİBLİYOGRAFYA, PALEOCOĞRAFYA

12 harfli kelimeler

FİTOCOĞRAFYA, BİYOCOĞRAFYA

11 harfli kelimeler

KARTOGRAFYA, KOZMOGRAFYA

10 harfli kelimeler

ETNOGRAFYA, LİTOGRAFYA, TİPOGRAFYA, TOPOĞRAFYA, TOPOGRAFYA

9 harfli kelimeler

OROGRAFYA

8 harfli kelimeler

COĞRAFYA

7 harfli kelimeler

CURAFYA

5 harfli kelimeler

RAFYA

Bazı kelimelerin anlamları

RAFYA

Afrika ve Amerika'da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie). Bu palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan lifleri. Bu liflerden yapılan.

PALEOCOĞRAFYA

Geçmiş çağların coğrafyasını araştıran bilim dalı.

BİBLİYOGRAFYA

Kaynakça.

FİTOCOĞRAFYA

Bitki coğrafyası.

KOZMOGRAFYA

Gök biliminin, matematik ve fiziğin yalnız temel kavramlarından yararlanarak en belli başlı olayları ele alan dalı.

LİTOGRAFYA

Taş basması. Bu yöntemle basılmış (yazı, resim).

CURAFYA

Coğrafya.

KARTOGRAFYA

Haritacılık.

TOPOGRAFYA

(Alan kuramı) İçinde ya da aralarında ruhsal süreçlerin işlediği bölgeler ya da dizgeler.

TOPOĞRAFYA

Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi.

ETNOGRAFYA

Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.

COĞRAFYA

Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü.

TİPOGRAFYA

Tipografi.

OROGRAFYA

Dağ bilimi.

BİYOCOĞRAFYA

Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğraşan bilim dalı. Bitki coğrafyası, hayvan coğrafyası.

  -   -   -  

Anlamında RAFYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAFYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TİPOGRAFİ

Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi, tipografya. Basım.

BİBLİYOGRAF

Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman.

HARİTA

Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

DOĞALCILIK

Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm. Gerçeğin yalnız doğa ile açıklanması, natüralizm. Doğa dışında hiç bir şeyin ve gücün var olmadığına inanan, her gerçeğin doğadan çıktığını ileri süren felsefe öğretisi. Rousseau'dan başlayarak John Dewey'e kadar birtakım filozof ve düşünürlerin geliştirdiği ve çocuğun doğal gelişmesi, kendi kendini yönetmesi, duyularına seslenilmesi, kişisel yaşantılar kazanması gibi ilkelere önem veren bir eğitim felsefesi. Ahlakı, içgüdülerin zorladığı kural ve yasalarla açıklayan öğreti ve çığır. İlkel adamın, kişileştirdiği ya da Tanrılaştırdığı kimi doğa öğeleriyle doğa olaylarının çevresinde yarattığı dinsel düzen. bk. din. karşılığı dirimsellik, yıldızcılık. Gerçekçiliğin içine bilime dayanan bazı felsefe ve ahlak öğretileri karıştıktan sonra onun aldığı ad (DOĞALCI, Naturaliste). Doğa: Tabiat. Toplumun gelişimini doğa etkenleri (iklim koşulları,coğrafya çevresi, halklar arasındaki dirimbilimsel ve ırksal ayrımlar) ile açıklamak isteyen öğreti. Fransa'da, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, deneye önem vererek doğayı ve gerçeği olduğu gibi anlatmayı sanatın ana görevi sayan yazın çığırı.

CASSİNİ

1625-1712. Jean Dominique Kassini, Fransız astronomu, coğrafyacısı ve geometricisidir.

TOPOĞRAF

Topoğrafya uzmanı.

ETNOGRAF

Etnografya uzmanı, budun betimci.

HARİTACILIK

Haritacının yaptığı iş. Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya.

KAVMİYAT

Etnografya.

TOPOĞRAFİK

Topoğrafyayla ilgili.

OTOGRAFİ

Yağlı mürekkeple özel kâğıda çizilen şekillerin litografya tekniği ile taş üzerine yazılması.

BUZULBİLİM

Fiziksel coğrafyanın, başlıca dışgüçlerden biri olan buzulları ve yeryüzü üzerinde yaptıkları işlevleri konu alan bölümü.

KAYNAKÇA

Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi.

LİTOGRAFYACI

Litografya işi ile uğraşan, litografya yapan kimse.

COĞRAFİ

Coğrafya ile ilgili.

ATLAS

Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap. Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.

COĞRAFYACI

Coğrafya araştırmaları yapan kimse. Coğrafya öğretmeni.

COĞRAFYACILIK

Coğrafyacının yaptığı iş.

BİYOJEOGRAFİ

Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası.

JEOPOLİTİK

Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük