OLİGO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "oligo" olan, toplam 31 adet kelime bulunmaktadır. oligo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu oligo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde oligo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

OLİGOELEMENTLER

14 harfli kelimeler

OLİGODENDROSİT, OLİGODENTROSİT, OLİGONÜKLEOTİT, OLİGOZOOSPERMİ

13 harfli kelimeler

OLİGOSAKKARİT

12 harfli kelimeler

OLİGODİNAMİK, OLİGOFRUKTOZ, OLİGOKROMEMİ, OLİGOLESİTAL

11 harfli kelimeler

OLİGOCHAETA, OLİGOKETLER, OLİGOPEPTİT, OLİGOSİTEMİ, OLİGOSPERMİ

10 harfli kelimeler

OLİGODONTİ, OLİGOHALİN, OLİGOKARDİ, OLİGOMİSİN, OLİGOSALİN, OLİGOTİPİK

9 harfli kelimeler

OLİGOKLAZ, OLİGOHEMİ, OLİGOPSON

8 harfli kelimeler

OLİGOSEN, OLİGOFAG, OLİGOMER, OLİGOPNÖ, OLİGOPOL, OLİGOPOZ

Bazı kelimelerin anlamları

OLİGO

Yunanca az ya da birkaç anlamına gelen ön ek. Birkaç(2-10) anlamında ön ek. Birkaç, 3-12 alt birim içeren.

OLİGOELEMENTLER

Canlılardaki biyokimyasal olaylarda katalizör rolü oynayan elementler.

OLİGOKETLER

Halkalı solucanlar (Annelida) şubesinin, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfından, uzun vücutları birbirine benzer bölümlerden yapılmış, deri çukurlarından kitin kıllar çıkan, eşeysel olgunlaşma sırasında üreme açıklıkları çevresinde semer (klitellum) denen bezli ve şişkin bir bölge oluşan hepsi hermafrodit, yenilenme yetenekleri çok yüksek, nemli topraklarda veya sularda yaşayan türleri olan bir takım.

OLİGOPEPTİT

Peptit bağıyla bağlanmış birkaç aminoasitten oluşan yapı. Birkaç aminoasidin peptit bağıyla bağlanması sonucunda oluşan yapı.

OLİGOKROMEMİ

Kanda hemoglobin azalması.

OLİGOSİTEMİ

Kanda alyuvar sayısının ileri derecede azalışı, alyuvar azlığı. Kanın hücresel elemanlarının eksikliği.

OLİGODENDROSİT

Aksonların çevresinde, çift tabakalı spiral biçimli, miyelin üreten, yuvarlak ve küçük çekirdekli, nöroektodermal kaynaklı, beyin destek hücresi.

OLİGODİNAMİK

Metalik gümüş ve benzerleri maddelerin göstermiş oldukları jermisit etkiye verilen özel ad.

OLİGOSPERMİ

Sperm sayısının dölleme sınırının altında olması durumu. Bir mililitre spermadaki spermatozoon sayısının azalarak dölleme sınırının altına düşmesi, oligozoospermi.

OLİGOFRUKTOZ

İnce bağırsaklardan emilmeyen, yararlı bifidobakterilerinin çoğalmasını teşvik eden, çok sayıda fruktoz molekülünden oluşan zincir.

OLİGOSAKKARİT

Sadece birkaç monosakkarit biriminden oluşan molekül. Birkaç monosakkaritin glikozidik bağla birbirine bağlanarak polimerize olmasından meydana gelen karbonhidrat. Glikozitik bağlarla birleşmiş birkaç monosakkarit grubu.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

OLİGOLESİTAL

Vitellüsü çok az olan yumurta.

OLİGOCHAETA

Oligoketler.

OLİGONÜKLEOTİT

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

OLİGOZOOSPERMİ

Oligospermi.

  -   -   -  

Anlamında OLİGO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OLİGO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LEKTİN

Aglutinin, fitohemaglutinin, fitoaglutinin ve protektin gibi en az iki karbohidrat bağlama bölgesine sahip, immün kökenli olmayan, bazı hücrelerin bir araya toplanmasına sebep olan, glikokonjugatları çöktüren, çeşitli bitki ve hayvanlardan elde edilmiş protein ya da glikoprotein molekülleri. Baklagil tane yemleri proteinlerinde ortalama % 2-10 düzeyinde bulunan, glikoprotein yapısında, ince bağırsakta sindirim son ürünlerinin emilmesini engelleyerek antibesleme özellik gösteren ve bir karbonhidrata yaygın olarak da bir oligosakkaride çok yüksek ilgi ve özgünlükle bağlanan bir protein.

CİLİOPHORA

Yaşam sikluslarının kimi dönemlerinde hareket etme ve gıda temininde rol oynayan silyalara, makro ve mikro olmak üzere iki çeşit çekirdeğe, vücuttaki fazla suyu atmaya yarayan kontraktil vakuollere sahip, konjugasyon, otogami ve sitogami gibi seksüel evrelerin görüldüğü, kimileri serbest yaşamlı, kimileri omurgalı ve omurgasızlarda kommensal, kimileri ise parazitik olan, Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea ve Polyhymenophorea sınıflarını içeren protozoa şubesi.

LOLİGO

Kafadan ayaklılar (Cephalopoda) sınıfından, vücudu uzun ve koni biçiminde, yenen türlerine kalamar denen bir yumuşakça cinsi. (Loligo) Kafadan-ayaklılar (Cephalopoda) sınıfından bir yumuşakça cinsi. Vücudu uzun ve koni biçimindedir. Kafadan ayaklılar (Cephalopoda) sınıfından, vücudu uzun ve koni biçiminde, yenen türlerine kalamar denen bir yumuşakça cinsi, kalamar.

GLİKOZİDAZ

Oligosakkaritlerden uçtaki glikozu ayıran enzim grubundan herhangi biri. Glukozidaz. Oligosakkaritlerden uçtaki glikozu ayıran enzim grubundan herhangi biri.

GRAFİKLER

Veri sonuçlarının daha kolay ve çabuk algılanabilmesi amacıyla kullanılan, göze hitap eden, bir olayın dağılımlarını, sayısal ve işlemsel özelliklerini, diğer olaylarla olan ilişkisini ve diğer olaylarla kıyaslanmasını ve ayrıca zaman içinde gösterdikleri değişimleri ortaya koyan ve poligon, daire pay ve çubuk gibi türleri olan geometrik biçimler.

FELDSPATLAR

En önemli mineral grubu. (Başlıca üç bölüme ayrılırlar: 1 . Potasyumlu feldspatlar. ortoklas: K (Al Si3O8); özdeş bileşiminde monoklinal sanidin, adular ile triklinal mikroklin bu gruptandır. Sodyumlu feldspatlar, albit: Na (Al Si2O8); triklinal. Kalsiyumlu feldspat, anortit: Ca (Al2 Si2O8); triklinal. bu üç grubun hiç bir üyesi katkısız olmayıp kendi aralarında karışım kristaller oluştururlar. Karışımda en çok albit ve anortit vardır ve bu sıraya plajioklas adı verilir, albit-anortit oranına göre oligoklas, andezin, labrador-bitovnit türlerine ayrılırlar. hepsinde metalik olmayan parıltı, çizgi ak; sertlik yaklaşık olarak 6, yoğunluk yaklaşık olarak 2.5'tir. Çoğu triklinal, birkaçı monoklinaldir.).

MOS

Çürük : Mos ağaç daha işe yaramaz. Mannan oligosakkarit.

MUKOPROTEİN

Mukopolisakkaritlerin yapıya kovalent olarak bağlandığı ve en az % 4 amino şeker içeren bir karmaşık protein türü. Tüm vücut salgı, sıvı ve dokularında bulunan proteinle oligosakkarit bileşimi.

MONOFAG

Daha çok böcekler için kullanılan, tek tip besinle beslenen canlı. Yalnız bir tip besin ile yaşayan organizmalar, ipek böceği larvası gibi. bk oligofag, polifag, stenofag.

HYMENOSTOMATİDA

Oligohymenophorea sınıfında, Hymenostomatia alt sınıfında bulunan Tetrahymenina, Ophryoglenina ve Peniculina alt takımlarını içeren silyumlu protozoon takımı.

HYMENOSTOMATİA

Ciliophora şubesinde, Oligohymenophorea sınıfında bulunan Hymenostomatida, Scuticociliatida ve Astomatida takımlarını içeren genellikle tatlı sularda yaşayan silyumlu protozoon alt sınıfı.

ÇOKGEN

Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon.

AZEL

Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü, oligopol.

KALAMAR

Bir tür mürekkep balığı (Loligo vulgaris).

ENDONÜKLEAZ

Nükleik asit zinciri içindeki bağları belirli yerlerden kesen enzimler grubunun genel adı. Ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin iç kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve poli veya oligonükleotitleri meydana getiren herhangi bir nükleaz.

MAKROGLİYA

Astrosit, oligodendrosit, ependim hücreleri gibi bazı nörogliya hücreleri için kullanılan genel bir terim.

ASTROSİT

Merkezi sinir sisteminde bulunan bir nöroglia hücresi tipi. Merkezi sinir sisteminde bulunan, sinir hücrelerinin, oligodendrositlerin ve damarların çevresinde yerleşen, kan ve sinir hücreleri arasında su ve mineral madde alışverişini sağlayan, ektodermal kökenli bir çeşit nörogliya hücresi, astrogliya.

AZELLEŞME

Azelleşmek durumu, oligopolleşme.

KARBONHİDRAZ

Polisakkaritleri veya oligosakkaritleri hidrolize etmek için kullanılan enzimler.

DİPEPTİT

Bir peptit bağı ile bağlanmış iki amino asit. İki amino asidin kondenzasyonu sonucu oluşan bir oligopeptit. Bir peptit bağıyla bağlanmış iki amino asit.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük