NÜ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "" olan, toplam 99 adet kelime bulunmaktadır. nü ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu nü ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde nü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

NÜKLEOPROTEİNLER

13 harfli kelimeler

NÜKLEOPROTEİN, NÜKLEOPLAZMİN

12 harfli kelimeler

NÜFUSBİLGİSİ, NÜKLEOKAPSİT, NÜKLEOPLAZMA, NÜMAYİŞÇİLİK

11 harfli kelimeler

NÜKTEDANLIK, NÜFUZSUZLUK, NÜKLEOSİDAZ, NÜKLEOTİDAZ

10 harfli kelimeler

NÜKTECİLİK, NÜMİSMATİK, NÜFUSBİLİM, NÜKLEOLEMA, NÜMAYİŞKAR, NÜRGÜLEMEK

9 harfli kelimeler

NÜMAYİŞÇİ, NÜKLEOFİL, NÜKLEOLUS, NÜKLEOSİT, NÜKLEOTİT, NÜKLEOZOM, NÜSRETİYE, NÜZHETİYE

8 harfli kelimeler

NÜBÜVVET, NÜFUZSUZ, NÜKTEDAN, NÜKTESİZ, NÜFUZKAR, NÜĞÜRCÜK, NÜKLEOİT, NÜMİSMAT, NÜSELLÜS, NÜTASYON

7 harfli kelimeler

NÜFUSÇU, NÜFUZLU, NÜKLEER, NÜKLEON, NÜKTECİ, NÜKTELİ, NÜMAYİŞ, NÜZULLÜ, NÜFÜRNE, NÜHÜRCÜ, NÜKLEAZ, NÜKLEUS, NÜMENİM, NÜMÜLİT, NÜSİBET, NÜSÜBET, NÜŞEDİR

6 harfli kelimeler

NÜHÜFT, NÜDİST, NÜDİZM, NÜKHET, NÜKLEİ, NÜKLİD, NÜMETE, NÜMUNE, NÜNİYE, NÜNNÜK, NÜSÜFE, NÜVİDE, NÜYVER, NÜZAKE, NÜZGÜM, NÜZHET

5 harfli kelimeler

NÜANS, NÜFUS, NÜFUZ, NÜKTE, NÜSHA, NÜZUL, NÜFOS, NÜFÜS, NÜFÜZ, NÜHÜR, NÜKUL, NÜKÜL, NÜLÜK, NÜNEK, NÜNÜK, NÜTÜK, NÜÜNE, NÜVİT

4 harfli kelimeler

NÜKS, NÜVE, NÜGİ, NÜGÜ, NÜĞÜ, NÜKA, NÜNE, NÜNÜ, NÜVİ

3 harfli kelimeler

NÜĞ, NÜÜ, NÜV

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Çıplak. Çıplak resim.

NÜFUSBİLGİSİ

Daha çok sayılama yönteminden yararlanarak biyolojik ve toplumsal etmenlerin (doğum, ölüm, göçler, yığılmalar vb.) insan topluluklarının yaşamındaki önem ve etkilerini inceleyen bilgi dalı.

NÜMAYİŞÇİLİK

Nümayişçinin yaptığı iş.

NÜKLEOPLAZMİN

Xenopus laevis oositlerinin nükleoplazmasında bol bulunan bir protein.

NÜFUSBİLİM

İnsan nüfusunun durum ve gelişimini konu alan ve bunu özellikle sayısal verilerle belirleyen bilim dalı. Biyolojik ve toplumsal etmenlerin insan toplulukları üzerindeki etkilerini inceleyen, nüfus hareket ve dağılımlarını konu edinen ve daha çok sayılama yöntemlerinden yararlanan bilim. İnsan nüfusunu, yapısı ve gelişmesi açısından inceleyen bilim dalı. Bir ülke nüfusunun belli bir zamanda ya da zaman içindeki doğum ve ölümler, yaş, cinslik, yurttaşlık durumları, yerleşme yeri ve benzerleri bakımlarından bileşiminin sayısal incelemesini yapan bilim dalı.

NÜKLEOSİDAZ

Nükleositleri hidroliz ile parçalayan enzim.

NÜKLEOPROTEİN

Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.

NÜKLEOLEMA

Çekirdek zarı.

NÜKLEOPROTEİNLER

Nükleik asitlerin proteinlerle birleşmesi sonucu teşekkül eden, hücrelerin çekirdeğinde deoksiribonükleoprotein (DNP) hâlinde, hem çekirdek hem de sitoplâzmada ribonükleoprotein (RNP) hâlinde bulunan bileşikler.

NÜKTECİLİK

Nükteci olma durumu.

NÜKLEOKAPSİT

Virüsün dış örtüsü olan proteinle, nükleik asidinin birlikte oluşturduğu yapı. Bazı virüslerde nükleokapsit lipoprotein bir zar içinde, diğerlerinde çıplak olur. Virüsün nükleik asidini çevreleyen protein kılıf. Kapsitle birlikte nükleik asidin oluşturduğu virüs yapısı.

NÜFUZSUZLUK

Nüfuzsuz olma durumu.

NÜKTEDANLIK

Nükteci olma durumu.

NÜKLEOPLAZMA

Çekirdek palzması. Çekirdek sıvısı.

NÜMİSMATİK

Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim.

NÜKLEOTİDAZ

Nükleik asitlerini, nükleositlere ve ortofosfata parçalayan enzim.

  -   -   -  

Anlamında NÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AĞSI

Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan.

AKRABA

Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AHLAKLILIK

Bir insanın veya bir insan grubunun iyi ve kötü açısından davranış biçimi ve ahlaki düşünüşü. Ahlak kuralları ile uyum içinde olma.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

AFİŞE

"Açığa vurmak, belirtmek; duyurmak, dile düşürmek, reklam etmek; açıklamak" anlamlarındaki afişe etmek, "bir kimse bilinmeyen bir yönüyle tanınmak" anlamındaki afişe olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. Açıklanmış.

AKLINCA

Sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre, aklı sıra.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

AKLEN

Akıl gereğince, akıl yönünden.

AKIBET

Bir iş veya durumun sonu, sonuç. Sonunda, önünde sonunda.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

AHUDUDU

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği, frambuaz.

AÇMAZ

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. İçinden zor çıkılır durum.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

AKCİĞER

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

AĞBENEK

Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı.

AFTOS

Gönül eğlendiren kimse.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük