Sonu M ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "m" olan 15 harfli toplam 46 adet kelime bulundu. Sonu m harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında m harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde m harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NÖROFİBROSARKOM

Schwann hücrelerinden köken alan bir kötücül tümör. Fibrosarkom'a çok benzer ve ayırımını yapmak için sinirle olan bağlantısını ortaya koymak gerekir.

SELLEMEHÜSSELAM

Ulu orta, çekinmeden, destursuz.

ADENOMİYOFİBROM

Bağ dokunun, bez ve kas dokusu içeren iyicil tümörü.

HEMANJİYOSARKOM

Kan damarı endotel hücrelerinden köken alan, uzun ve küt biçimli anaplastik endotelle döşeli damar boşluklarından oluşan ve elektron mikroskobik olarak Weibel-Palade cisimcikleri içeren, sıklıkla metastaz yapan, damarların yırtılması sonucu kanamalara ve ölüme neden olabilen, özellikle yaşlı Alman kurt köpeklerinde sıklıkla görülen kötücül tümör, anjiyosarkom, kötücül hemangoendotelyom.

KRANYOFARİNGİOM

Kranyofaringeal kanalın dorsal uzantısından veya hipofizin infindubulumundaki epitel kalıntılardan gelişen iyicil tümör. Genellikle genç köpeklerde, hipofiz veya merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla birlikte görülür.

OESOPHAGOSTOMUM

Nodüler solucan.

SCHİSTOSOMATİUM

Schistosomatidae ailesinde bulunan kan kelebeği cinsi. S. douthitti çayır farelerinin karaciğer portal toplardamarlarında bulunmaktadır.

VİVİSEKSİYONİZM

Bilimsel ilerleyiş için viviseksiyonun gerekli olduğunu savunan görüş.

BİFİDOBACTERİUM

Gram pozitif, sporsuz, hareketsiz, anaerobik olan, bazı türleri karbondioksitli ortamda oksijene tolerans gösteren bakteri cinsi.

ÖZEKSELLEŞTİRİM

Bir ülkede nüfusun, ekonomik ve toplumsal etkinliklerin, ekin kuruluşlarının tek bir özekte toplanma eğiliminin yaratılması ve güçlendirilmesi yönünde benimsenen dizgeli yönelti.

SİRİNGOKARSİNOM

Ter bezinin kötücül tümörü.

DERMOSFENOTİKUM

Balıklarda yan çizgi sisteminin baştaki kanallarını taşıyan ve baş kaslarını koruyan kemiklerin altıncısı.

PNÖMOPERİTONEUM

Karın zarı boşluğunda hava bulunması, karın içi havası.

PARALELOSTERİZM

Aynı yapıdaki gruplar arasındaki ilişki ve bunların kimyasal bileşimleri veya fiziksel özellikleri.

GİNANDROMORFİZM

Ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme; bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi. ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme. Bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi.

CHROMOBAKTERİUM

Küçük, sporsuz hareketli, gram negatif ve değişik renklerde pigment oluşturan, Pseudomonaslara benzeyen, genellikle toprak ve suda bulunan, apse, ishal ve septisemi oluşturan çomak biçimli bir bakteri cinsi.

MİKROFİLAMENTUM

Ökaryotik hücrelerin plazma zarının altında yer alan, endositoz, eksositoz ve hücre göç hareketlerinin etkinliklerine katılan, miyofibriller, nörofibriller ve tonofibrillerin oluşturduğu hücre iskeletinin ipliksel organelleri, mikrofilamanlar, stres iplikleri.

ÖZEKSİZLEŞTİRİM

Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bk. işleyimsel özeksizleştirim. Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük