İçinde ZOL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "zol" olan, toplam 88 tane kelime bulunuyor. İçerisinde zol bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu zol ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında zol olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

HİPERKORTİZOLİZM, İMİDAZOLETİLAMİN, METİLPREDNİZOLON, PENTİLENTETRAZOL

15 harfli kelimeler

BENZİMİDAZOLLER, SÜLFAMETOKSAZOL, TETRAHİDRAZOLİN

14 harfli kelimeler

İMİDAZOLETRİON, TRİKLABENDAZOL

12 harfli kelimeler

ASETAZOLAMİD, İMİDAZOLDİON, KLOROKREOZOL, METRONİDAZOL, NAZOLAKRİMAL, SÜLFADİYAZOL, TİYABENDAZOL, ZOKSAZOLAMİN

11 harfli kelimeler

ASİNİTRAZOL, BENZOKSAZOL, KETOKONAZOL, KLOTRİMAZOL, LANSOPRAZOL, METAZOLAMİT, TİYOKONAZOL

10 harfli kelimeler

PİRZOLALIK, VAZOLUNMAK, BOĞAZOLUĞU, BOZOLAŞMAK, DENİZOLUĞU, KARBİMAZOL, MEBENDAZOL, REZOLÜSYON, STANOZOLOL

9 harfli kelimeler

İZOLASYON, VAZOLUNMA, ANTAZOLİN, ASTEMİZOL, KİNAZOLİN, LEVAMİZOL, METİMAZOL, MİDAZOLAM, NAFAZOLİN, OMEPRAZOL, ORNİDAZOL, ÖZOLUMLUK, RONİDAZOL, SEFAZOLİN, TİNİDAZOL, TRİAZOLAM, ZOLAZEPAM

8 harfli kelimeler

HİDROZOL, İZOLATÖR, KRİZOLİT, ATİMİZOL, İKİZOLUK, İZOLÖSİN, KORTİZOL, POZOLOJİ, TİFLOZOL, ZOLANMAK

7 harfli kelimeler

GAZOLİN, KAZOLİT, PİRZOLA, PİZOLİT, DANAZOL, İZOLAYT, KOZOLUK, KUZOLUK, SİTOZOL, TEMİZOL, ZOLAMAK

6 harfli kelimeler

BENZOL, KREZOL, MOZOLE, REZOLA, ZOLATA

5 harfli kelimeler

İZOLE, LİZOL, ABZOL, TEZOL, ZOLAH, ZOLAM, ZOLLU

4 harfli kelimeler

AZOL, ÖZOL, ZOLA, ZOLİ

3 harfli kelimeler

ZOL

Bazı kelimelerin anlamları

ZOL

Çarık yapmak için kesilen gön parçalan. Bir çarık eninde kesilmiş gön, deri. Parça, kısım.

HİPERKORTİZOLİZM

Hiperadrenokortisizm.

İMİDAZOLETİLAMİN

Histidinden türeyen kan basıncını düşüren bir amin.. Histamin.

METRONİDAZOL

Protozoonlara ve anaerop bakterilere karşı kullanılan bir ilaç. Başlangıçta Trichomonas vajinitis tedavisi için üretilen, günümüzde amibiyazis ve giardiyazisin tedavisinde de kullanılan 5-nitroimidazol türevi bir ilaç.

İMİDAZOLDİON

Hidantoin.

NAZOLAKRİMAL

Burun ve gözyaşı kanallarıyla ilgili olan.

METİLPREDNİZOLON

Sentetik bir glukokortikoit.

TETRAHİDRAZOLİN

Yerel dekonjestan olarak kullanılan imidazolin türevi bir ilaç.

TRİKLABENDAZOL

Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

SÜLFAMETOKSAZOL

Ağız yoluyla alınmasından sonra sindirim kanalında oldukça yavaş emilen ve daha yavaş atılan, özellikle sindirim kanalı ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan sülfonamid türevi bir ilaç.

İMİDAZOLETRİON

Formülü CONHCONHCO olan suda çözünen, renksiz levhalar. Parabanik asit.

ASETAZOLAMİD

Vücutta su ve karbondioksit arasındaki tepkimeye aracılık eden karbonikanhidraz enziminin etkinliğini engelleyerek işemeye neden olan bir ilaç.

PENTİLENTETRAZOL

GABA almacı-klor kanalı sistemini etkileyerek merkezi sinir sistemiyle solunum ve dolaşım sistemini güçlü bir biçimde uyaran, barbitüratlar, kloralhidrat ve benzerleri maddelerin solunum üzerindeki istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaç.

SÜLFADİYAZOL

Sodyumlu tuzu, tüm hayvanlarda kullanılabilen ve alınmasından sonra böbreklerde kristalleşme ve kan işemeye neden olan sülfonamid türevi ilaç.

BENZİMİDAZOLLER

Kimyasal olarak 1, 2-diaminobenzen yapısında, geniş antiparaziter etkiye sahip, oldukça güvenli olan ve veteriner hekimlikte özellikle, kambendazol, tiyobendazol, oksifendazol, parbendazol gibi yaklaşık 15 bileşiği kullanılan antelmintik ilaç grubu. Bu gruptaki ilaçlar etkilerini nematod tubulinine bağlanarak mikrotübül oluşumunu bozarak gösterirler.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

  -   -   -  

Anlamında ZOL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZOL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMİNOGLİKOZİT

Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik. Aminoglikozit antibiyotikler. Çeşitli bakterilerden izole edilen, ribozomların 30s yapısal birimine bağlanıp, ribozom ve mRNA'nın birleşmesini engelleyerek bakteriyel protein sentezini önleyen, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi antibiyotikler, aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde edilen ve bakterilerin protein üretimini engelleyerek ölümlerine neden olan gentamisin, amikasin, neomisin gibi ilaçları içeren doğal veya yarı sentetik antibiyotik grubu ilaç.

BANT

Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant. Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit. Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit.

ASİNİTRAZOL

Histomonaslara karşı etkili, nitrotiyazol türevi bir antiparaziter ilaç.

YALITIM

Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon. Elektrik, ses ve ısı akımını engelleme, izolasyon.

BENZODİAZEPİNLER

Veteriner pratikte genellikle trankilizan, kas gevşetici, preanestezik ve nörolept ağrı kesilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve içerisinde diazepam, zolezapam, okzazepam ve tilezepam gibi etken maddeleri bulunduran bir ilaç grubu.

PİRZOLALIK

Pirzola yapmaya elverişli.

ANTRİKOT

Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.

KREZOL

Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol.

CUSHİNGSENDROMU

Böbrek üstü bezi kabuğundan aşırı miktarda kortizol salgılanmasıyla ortaya çıkan idrar çokluğu, susuzluk hissi idrarda fazla glikoz bulunması, kan glikoz düzeyinde artma, karın sarkması, kıl dökülmesi, hâlsizlik, kas atrofisi, zayıflık, karın sarkması, enfeksiyonlara duyarlılık artışı ve kıl dökülmesiyle belirgin bir grup klinik hastalık belirtisi. Adenohipofiz tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri veya hiperplazisi, aşırı dozlarda glikokortikosteroitlerin kullanımı ve ektopik ACTH üreten tümörlerden kaynaklanır. Köpeklerde, daha az oranda olarak yaşlı atlarda ve nadiren de diğer hayvan türlerinde görülür.

YALITKAN

Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolatör, iletken karşıtı. Herhangi bir teması, sürtünmeyi önlemek için elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk vb. madde.

NAFTALİN

Maden kömürü katranının kuru kuruya damıtılmasından elde edilen, özel kokulu, beyaz, 1,158 yoğunluğunda, 80 °C'de eriyen, 218 °C'de kaynayan, suda erimeyen, alkol, benzol ve eterde kolaylıkla eriyen, kumaş, elbise, halı vb.ni güve gibi zararlılardan korumakta kullanılan antiseptik bir hidrokarbon.

ZEBERCET

Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit.

LİZOL

Krezol.

YALITMAK

Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplamak, izole etmek. Elektrik ve ısı akımını engellemek, tecrit etmek, izole etmek.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Bir maddenin başka bir madde içinde çözünme özelliği, resolüsyon. Ekrandaki görüntünün veya yazıcı tarafından basılan şekillerin netliği. Birim nicelikte çözelti ya da çözgen içinde, belli sıcaklık ve basınçla çözülebilen özdek niceliği. Belirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği. Katı, sıvı ya da gaz çözünenin, belirli koşullarda çözücüsü ile tektürel bir çözelti oluşturabilmesinin sınırı. Bir maddenin belirli bir sıcaklıktaki doygun çözeltisindeki derişimi. Bir çözünenin, bir çözendeki çözünme kertesi. (Genellikle, belirli bir sıcaklıkta yüzde olarak belirtilir.). Bir maddenin çözelti oluşturma kapasitesi. Birbirine komşu iki noktanın ayırt edilebilme gücü. Mikroskobik olarak birbirine komşu iki farklı görüntünün ayırt edilebilme duyarlılığı, rezolüsyon.

VAZOLUNMA

Vazolunmak işi.

BOZOLAŞMAK

Meleşmek: Evvel göndelende oynardı kayık. Bozolaşır boz koyun, höyrüşür keyik.

KOTLET

Pirzola.

BHA

Bütillendirilmiş hidroksi anizol.

PERLİT

Erimiş sodyum, potasyum, alüminyum silikattan ibaret olan cam gibi bir volkanik kayadan patlatılarak pudra hâline getirilmiş bulunan, hazır sıva, hafif levha yapımında, izolasyon işinde, yem maddelerinin preslenmesinde kullanılan yardımcı bir madde. İnci taşı.