İçinde TİST geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tist" olan, toplam 27 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tist bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tist ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tist olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ANTİSEMİTİSTLİK, İSTATİSTİKÇİLİK

14 harfli kelimeler

BİYOİSTATİSTİK

13 harfli kelimeler

ANTİSTERİLİTE, İSTATİSTİKSEL

12 harfli kelimeler

ANTİSEMİTİST, İSTATİSTİKÇİ, PERİPATETİST

11 harfli kelimeler

İSTATİSTİKİ, İRREDANTİST, PROTİSTALAR

10 harfli kelimeler

İSTATİSTİK, PRAGMATİST, PROTİSTLER, TERAPÖTİST

9 harfli kelimeler

ARTİSTLİK

8 harfli kelimeler

ARTİSTÇE, ARTİSTİK, NEPOTİST, PROTİSTA

7 harfli kelimeler

AMETİST, BAPTİST, OTİSTİK, PROTİST

6 harfli kelimeler

ARTİST

5 harfli kelimeler

OTİST

4 harfli kelimeler

TİST

Bazı kelimelerin anlamları

TİST

Yarım küre biçiminde büyük kazan.

ANTİSEMİTİSTLİK

Antisemitist olma durumu.

BİYOİSTATİSTİK

Canlılara ait her türlü gözlemde uygulanan istatistik biçimi. Biyometri. Canlılara ait her türlü gözlemde uygulanan istatistik dalı. İstatistiksel yöntemleri biyoloji ve sağlık bilimlerine uygulayan bir bilim dalı.

PERİPATETİST

Aristotelesçi.

PROTİSTLER

Protista krallığında bulunan fototrof, ototrof veya heterotrof olan ökaryotik tek hücreli organizmaları içeren grup.

İSTATİSTİKİ

İstatistiksel.

İRREDANTİST

Kurtarımcı.

PRAGMATİST

Pragmacı.

ANTİSTERİLİTE

Kısırlığa karşı, verimsizliğe karşı.

İSTATİSTİK

Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

PROTİSTALAR

Tek hücreden oluşan hayvansal ve bitkisel organizmaları kapsayan canlılar âlemi, Protista.

İSTATİSTİKSEL

İstatistiğe dayanan, sayımlamalı, istatistiki.

TERAPÖTİST

Tedavi uzmanı.

İSTATİSTİKÇİ

İstatistik uzmanı, istatistikle uğraşan kimse, sayımlamacı.

ANTİSEMİTİST

Antisemitizm yanlısı.

İSTATİSTİKÇİLİK

İstatistikçi olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında TİST bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TİST geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ENTROPİ

İstatistik kurallarına göre yönlendirilen bir haber kaynağının haber içeriklerinin oranı.

DİZEY

Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre, matris. İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi, matris. Gerçek ve karmaşık sayıların dikdörtgen biçiminde tablosu, matris. Dikdörtgen biçiminde yatık, dik sıralardan yapılmış iki boyutlu sayılar dizisi. Uzbilimsel öğelerin cebirsel kurallara uygun olarak dizi ve dikeçler biçiminde düzenlenmesi.

BAN

Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan.

HIRVAT

Hırvatistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

SAYIMLAMA

İstatistik. Sayımlamak işi, sayılama.

SAYIMLAMACI

İstatistikçi.

SANATÇI

Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist. Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse.

AKTÜER

İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini, risklerini hesaplayan kimse.

ARTİSTÇE

Artiste benzer bir biçimde.

DEĞİŞKEN

Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

YILLIK

Bir yıl için, senelik, senevi. Bir yılda verilen ücret. Yılda bir yapılan. Bir yıl içinde olan. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname.

SİNİZM

İnsanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, kinizm.

EKSTRUZOM

Parazit Protista türlerinin konukçu hücreye girmede kullanılan maddeleri içeren vaküolü.

ARTİSTLİK

Artistin işi. Olduğundan başka türlü görünme, kendini başka türlü gösterme. Artist olma durumu.

ANDROBLASTOM

Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. Epiteliyal tiplerin içerisinde Sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, Pick tübüler adenomu, Pick testiküler adenomu. Arenoblastom.

BALKANLAR

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bölge.

EPİDİDİMİS

Erkek eşey organında testisten vas deferens'e giden ve başlıca kanalcıklardan oluşan kitle. Erkek üreme sisteminde, testislerin üzerinde bulunan spermlerin olgunlaştığı ve kısa bir süre depolandığı yer. Erkeklerde er bezinin yanına ve üzerine tutunmuş olarak uzanan, içerisinde spermatozoonların depolandığı, yoğunlaştığı, olgunlaştığı ve taşındığı kanal biçiminde bir oluşum, epididim. Baş, gövde ve kuyruk kısımlarından ibarettir.

ARİSTOTELESÇİ

Aristotelesçilik yanlısı olan, Aristocu, gezimci, peripatetist.

AKTÜERYAL

Sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan.

PRAGMACI

Pragmacılığı kendine öğreti olarak kabul eden, pragmatist.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük