İçinde TERK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "terk" olan, toplam 40 tane kelime bulunuyor. İçerisinde terk bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu terk ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında terk olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

İNTERKONEKSİYON, STERKOBİLİNOJEN

13 harfli kelimeler

STERKORARİYAN, TERKEHALİLLER, TERKEHATİPLER

12 harfli kelimeler

TERKİMLEŞMEK

11 harfli kelimeler

TERKİBİBENT, İNTERKSİLER, STERKOBİLİN, STERKOROLİT, TERKELLEMEK, TERKİLEŞMEK

10 harfli kelimeler

TERKİPHANE, İNTERKİNEZ, TERKİLEMEK, TERKİSALAT

9 harfli kelimeler

TERKİPSİZ, TERKİŞMEK, TERKOLMAK

8 harfli kelimeler

GÖKTERKE, TERKEMEK, TERKEŞİK, TERKİMEK, TERKİPLİ, TERKÜLLÜ, YETERKIZ

7 harfli kelimeler

TERKİBİ, TERKİLİ

6 harfli kelimeler

TERKİN, TERKİP, TERKEL, TERKEN, TERKES, TERKEŞ, TERKİÇ, TERKİL, TERKİM

5 harfli kelimeler

TERKİ, TERKE

4 harfli kelimeler

TERK

Bazı kelimelerin anlamları

TERK

Bırakma, ayrılma. Vazgeçme. Bakmama, ihmal etme.

TERKİMLEŞMEK

Biriyle belli bir yer ve zamanda buluşmak için anlaşmak, sözleşmek.

STERKOBİLİNOJEN

Bilirubinin bağırsaklarda bakteriler tarafından indirgenmesiyle oluşan ve dışkıyla atılan renksiz ürün.

TERKİBİBENT

Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi.

STERKORARİYAN

Tripanosomaların Stercoraria grubuna ait veya tripanosomaların Stercoraria grubunun neden olduğu.

STERKOBİLİN

Dışkıdaki sterkobilinojenin havayla temas edince oksitlenmesi sonucu meydana gelen ve dışkının rengini veren portakal sarısı rengindeki madde.

İNTERKSİLER

İkincil odun boruları içinde oluşan soymuk boruları.

TERKİPHANE

Terkibibentte vasıta beytinden önceki beyitlerin oluşturduğu bent.

STERKOROLİT

Bağırsaklarda dışkının sertleşmesi, dışkının taş kesilmesi, fekalit.

TERKEHATİPLER

Bartın şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

TERKEHALİLLER

Bartın kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

İNTERKİNEZ

Çekirdeğin iki bölünme devresi arasındaki dinlenme durumu.

TERKELLEMEK

Yinelemek.

İNTERKONEKSİYON

Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma.

TERKİLEMEK

At ve benzerleri hayvanlar terkilerinde yük taşıyamaz duruma gelmek.

TERKİLEŞMEK

Bir hayvana iki kişi birlikte binmek. Ata iki kişi binmek.

  -   -   -  

Anlamında TERK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TERK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KOYMAK

Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek. Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak. Etkilemek, dokunmak. Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. Katmak, eklemek. Bırakmak, terk etmek. Bırakmak. İmza, tarih, adres yazmak. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.

TAMLAMA

Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi. Tamamlama.

ATMAK

Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak. Örtmek. Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak. Bir yerden başka bir yere taşımak. Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak. Söylemek. Bir kimsenin ilişiğini kesmek. Uzatmak. Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek. Yırtılmak. Bilmeden, kestirerek söylemek. Yalan ya da abartmalı söz söylemek. Yapışık olduğu yerden ayrılmak. Koymak. Bir şeyi yere doğru bırakmak. Geri bırakmak, ertelemek. Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak. Terk etmek. Değerini eksiltmek. Götürmek. Çıkarmak, dışarıya vermek. Top, tüfek vb. silahları patlatmak. İçki içmek. İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak. Rastgele bir kenara koymak. Kalp, nabız vurmak, çarpmak. Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek. Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak. Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak. Göndermek, yollamak. Çatlamak. Sille, tokat vurmak.

METRUKİYET

Bırakılma, terk edilme. Ayrılma, boşanma.

BIRAKMAK

Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak. Yanına almamak, yanında götürmemek. Koymak. Bıyık ya da sakal uzatmak. Bir işi başka bir zamana ertelemek. Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak. Bakılmak, korunmak için vermek. Kötü bir durumda terk etmek. Ayrılmak, terk etmek. Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak. Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek. Saklamak, artırmak. Sarkıtmak. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek. Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak. Boşamak. Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek. Sınıf geçirmemek, döndürmek. Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek. Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. Engel olmamak. Unutmak. Sahiplik hakkını başkasına vermek.

GEÇİLMEK

Geçme işi yapılmak. Bırakmak, terk etmek.

ARIS

Gelincik. Sürülmemiş, terk edilmiş, bakımsız tarla: Bu yıl bizim tarlalar arış kaldı.

BİLEŞİM

Bileşme işi. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.

BAKIMSIZLIK

Bakımsız olma, terk edilme, yüzüstü bırakılma durumu.

ÖRÜMCEKLENMEK

Bir yer örümcek ağlarıyla dolmak. Bakımsız ve terk edilmiş bulunmak. Ateşli hastalıklarda göz, ağız vb. yerler kurumuş salgılarla perdelenir gibi olmak.

FERAĞ

Bir işten vazgeçme, çekilme, el çekme, terk etme. Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme.

AYRİLMAK

Terk etmek. 2.Vvedalaşmak, ayrılmak. Taksim olmak, çatallaşmak.

BEZOAR

Mide-bağırsak sisteminde bitkisel veya hayvansal kılların veya liflerin kümeleşip sertleşmesi ve sindirim kanalını terk etmeemsi sonucu oluşan ve tarihte panzehir olarak kullanılan taş benzeri kitle.

METRUK

Bırakılmış, terk edilmiş. Kullanılmayan.

LÜTFEN

Birinden bir şey isterken "dilerim, rica ederim" anlamında kullanılan bir söz. İstemeyerek, gönülsüz bir biçimde.

BIRAKILMAK

Bırakma işine konu olmak, terk edilmek.

BAĞCAK

1.Koyunların kaçmasını önlemek için çobanın uyumadan önce bir ucunu kendine, bir ucunu da koyunlardan birine bağladığı ip. Kadınların kullandıkları renkli yün, sırma veya iple örülmüş kuşak, bel bağı. Çocuğun kundağını sarmaya yarayan ip, yünden örülen kuşak. Kundaklı çocuğu sırta bağlamaya yarayan ip. Çocuğun düşmemesi için beşiğe veya salıncağa bağlanan enli kuşak. Çobanların gece yatısında kollarına koyun bağladıkları örme ip (Çopraşık k.), karşılığı bağırcak. Koyun sürüsünün geceleri, yattığı yeri terk edip etmediğini anlamak amacıyla çobanın bileğini bir koyunun boynuna bağladığı ip. (Çaltı Gelendost, Kusarı Yalvaç, Yukarıdinek Şarkikaraağaç Isparta) (bağacak) : (Yenikent Aksaray Niğde) (bağecik) : (Yakaköy Gelendost Isparta).

TESLİM

Bir şeyi sahibine verme. Fasıl müziğinde peşrevin ve saz semaisinin her hanesi sonunda tekrarlanan parça. Emanet alınan bir şeyi sahibine geri verme. Gerçek olduğunu kabul etme, doğrulama. Bırakma, devretme, terk etme. Teslim ol veya teslim oluyorum sözü.

ASILMAK

Asma işi yapılmak veya asma işine konu olmak. Bir şey isterken karşısındakini tedirgin edecek derecede üstelemek, ısrar etmek, ileri gitmek. Bir yere tutunup sarkmak. Sonuna kadar mücadele etmek. Karşı cinsin ilgisini çekmek için rahatsız edici davranışlarda bulunmak. Hızla eline almak. Tutup çekmek. Boynuna ip geçirip sallandırılarak öldürülmek, idam edilmek.

ANSINMAK

Vurmaya niyet etmek, korkutmak kasdiyle vuracakmış gibi yapmak. İşleri oluruna bırakmak. Söz söylemek isterken söyliyememek, tutulup kalmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük