İçinde ÜNCE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ünce" olan, toplam 54 tane kelime bulunuyor. İçerisinde ünce bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu ünce ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ünce olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

DÜŞÜNCELLEŞTİRME, GÜNCELLEYEBİLMEK

15 harfli kelimeler

GÜNCELLEŞTİRMEK, GÜNCELLEYEBİLME

14 harfli kelimeler

GÜNCELLEŞTİRME

13 harfli kelimeler

DÜŞÜNCESİZLİK

12 harfli kelimeler

DÜŞÜNCELİLİK, GÜNCELLEŞMEK, DÜŞÜNCESİZCE, GÜNCELLETMEK

11 harfli kelimeler

DÜŞÜNCELLİK, GÜNCELLEMEK, GÜNCELLEŞME, DÜŞÜNCEMELİ, GÜNCELLETME

10 harfli kelimeler

DÜŞÜNCESİZ, GÜNCELLEME, DÜĞÜNCELİK, GİTDÜĞÜNCE, GÜMÜNCEMEK, SÜRÜNCEMEK

9 harfli kelimeler

DÜŞÜNCELİ, GÜNCELLİK, SÜRÜNCEME, BÜRÜNCEYH, DÜŞÜNCEME, SÜKSÜNCEK, YÜNCEKLİK

8 harfli kelimeler

ÇÖĞÜNCEK, DÜŞÜNCEL, GÖNLÜNCE, GÜNCELİK, BÖRÜNCEK, BÜRÜNCEK, ÇÜVÜNCEK, DÜZGÜNCE, GÖRÜNCEZ, GÖYÜNCEK, GÜLÜNCEK, KÜNCEĞİZ, USULÜNCE, ZÖHMÜNCE

7 harfli kelimeler

DÜŞÜNCE, ÖMRÜNCE, ÖYKÜNCE, ÖĞÜNCEK, YÖNÜNCE

6 harfli kelimeler

GÜNCEK, GÜNCEL, MÜNCER, ÖVÜNCE, ÖNÜNCE

5 harfli kelimeler

GÜNCE

4 harfli kelimeler

ÜNCE

Bazı kelimelerin anlamları

ÜNCE

Önce.

DÜŞÜNCEMELİ

Yol yordam bilen, düşünceli kişi.

GÜNCELLETMEK

Güncelleme işini yaptırmak.

GÜNCELLEŞME

Güncelleşmek işi, aktüelleşme.

GÜNCELLEYEBİLMEK

Güncelleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜNCELLETME

Güncelletmek işi.

DÜŞÜNCESİZLİK

Düşüncesizce davranma durumu.

DÜŞÜNCELLEŞTİRME

Kimi olguların en belirgin örneklerine dayalı bir bilimsel çözümleme aracı ve kuram yapma temeli.

GÜNCELLEMEK

Güncel duruma getirmek.

DÜŞÜNCELİLİK

Düşünceli olma durumu.

GÜNCELLEŞTİRME

Güncelleştirme işi, aktüelleştirme.

GÜNCELLEYEBİLME

Güncelleyebilmek işi.

DÜŞÜNCELLİK

Düşüncel olma niteliği. Nesnel gerçekliği olan varlığın karşısında, salt düşünce veya tasarım olarak varlık.

GÜNCELLEŞMEK

Güncel duruma gelmek, aktüelleşmek.

DÜŞÜNCESİZCE

Düşüncesiz bir biçimde.

GÜNCELLEŞTİRMEK

Güncel duruma getirmek, aktüelleştirmek. Programların veya yazılımların yeni sürümlerini bilgisayara yüklemek.

  -   -   -  

Anlamında ÜNCE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÜNCE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKIL

Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Öğüt, salık verilen yol. Düşünce, kanı. Bellek.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

AKTÜALİTE

Güncellik. Günün olayı veya konusu.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

AKTÜELLEŞTİRME

Güncelleştirme.

AKSİYON

Bir kuvvetin, maddi bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması. Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. Oyunun temasını geliştiren başlıca olay, hikâye, gelişim. Sermayenin belirli bir bölümü. Hisse senedi. Hareket, iş. İnsan etkinliğinin veya iradesinin açığa çıkması.

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

AKTÜELLEŞME

Güncelleşme.

ANLAMAK

Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak. Sorup öğrenmek. Yarar sağlamak. Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek. Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek. Bir şey hakkında bilgisi bulunmak. Doğru ve yerinde bulmak.

ANCAK

"Yalnızca" anlamında, sınırlama bildiren bir söz, bir. "Lakin, ama, fakat, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz. "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz, dar, gücün. En erken.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AKTÜELLEŞMEK

Güncelleşmek.

AKTÜELLİK

Güncellik.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AKTÜELLEŞTİRMEK

Güncelleştirmek.

ANLAM

Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ALEYHTARLIK

Bir işe, harekete veya düşünceye karşı olma, karşıtçılık.

AKTÜEL

Güncel. Edimsel.

AKIM

Akma işi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Debi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan.

AKILSAL

Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük