FLOR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "flor" olan, toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. flor ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu flor ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde flor olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

FLOROKİNOLONLAR, FLORSUZLAŞTIRMA

12 harfli kelimeler

FLORASETAMİT

11 harfli kelimeler

FLORESANLIK, FLOROASETAT

10 harfli kelimeler

FLORESSEİN, FLORİMETRE, FLORİMETRİ, FLOROMETRE, FLOROMETRİ, FLOROSKOPİ

9 harfli kelimeler

FLORESANS, FLORIŞIMA

8 harfli kelimeler

FLORESAN, FLORIŞIL, FLOROZİS

7 harfli kelimeler

FLORIŞI

6 harfli kelimeler

FLORİN, FLORİT, FLORÜR, FLORYA

5 harfli kelimeler

FLORA, FLORİ

4 harfli kelimeler

FLOR

Bazı kelimelerin anlamları

FLOR

Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, yeşilimtırak sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementi olan basit element (simgesi F).

FLORİMETRİ

Floresans olayı ile yayılan ışınların dalga boyunu ve şiddetini ölçme tekniği.

FLORIŞIL

Florışı özelliği gösteren, floresan.

FLORIŞIMA

Bir başka kaynaktan alınan ışınımlar etkisiyle kimi özdeklerin ısınım yayma özelliği.

FLORESAN

Florışıl.

FLOROMETRİ

Mor ötesi ışık yayarak maddelerin uyarılması, belirlenmesi ve dışarı verilen floresan ışığın karakteristik dalga boyunun ölçümüyle bir maddenin çok küçük miktarlarının tanımlanması ve karakterizasyonunu sağlayan analitik bir yöntem.

FLORASETAMİT

Rodentisit olarak kullanılan, kokusuz, tatsız, suda çözünebilen ve tüm yönleriyle florasetata benzer zehirlenmelere sebep olabilen biyosidal ürün.

FLOROSKOPİ

Radyoskopi.

FLOROMETRE

Nicel floresans ölçümler için bir cihaz.

FLORİMETRE

Floresans şiddetini ölçmede kullanılan cihaz.

FLOROASETAT

Rodentisit olarak ve zirai amaçla kullanılan ve kimi bitkilerde doğal olarak bulunabilen, adenozin trifosfatın yeterli miktarda üretimi engellemek suretiyle köpeklerde sinirsel, geviş getirenlerde kalp yetersizliği bulgularına sebep olan biyosidal ürün veya zehirli madde. Birçok tür için öldürücü doz uyaklaşık 0.25-1.00 mg/kg vücut ağırlığıdır. Atlar zehirlenmeye karşı dirençlidir.

FLORESSEİN

Kırmızı renkli, floresan özellikte, suda eriyebilir özellikte, birçok türevi bulunan toz boya maddesi. Sodyum tuzu korneadaki doku kaybının ve retina dolaşım bozukluklarının saptanmasında kullanılır.

FLOROKİNOLONLAR

Bakteriler üzerindeki etkilerini, DNAjiraz enzimini baskılayıp bölünmelerini engelleyerek ölümlerine neden olmak suretiyle gösteren, genel olarak vücut pH'sında ve yağda iyi çözünemeyen, zayıf bazik nitelikte, gram pozitif ve negatif bakteriler üzerine etkili, brusella ve mikobakteriler gibi hücre içerisine giren bakteriler üzerine de etkili, makrofajlarda interlökin I üretimini artırarak bağışıklık sistemi üzerine olumlu yönde etki gösteren, dağılım hacimleri oldukça yüksek ve özellikle insanlarda dirençli suş oluşumuna neden olduğundan dolayı hâlen ülkemizde sütü tüketilen hayvanlarda kullanımı yasaklanmış, ABD'de ise gıda değeri olan tüm hayvanlarda kullanımı yasak olan ve içerisinde enrofloksasin, danofloksasin, siprofloksasin, ofloksasin ve benzerleri birçok etken maddeyi bulunduran antibiyotik grubu, kinolonlar.

FLORSUZLAŞTIRMA

Genellikle florlu fosfat kayasının florunun ısı işlemiyle uçurularak veya kimyasal işlemlerle uzaklaştırılması.

FLORESANS

Florışı.

FLORESANLIK

Kimi cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına maruz bırakıldıklarında kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği.

  -   -   -  

Anlamında FLOR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FLOR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HALOJEN

Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri.

KLORÜR

Klorun, oksijen ve flor dışındaki elementlerle yaptığı birleşik.

FLORİT

Çeşitli renkleri olan, kalsiyum florür birleşiminde bir mineral.

ENTEROKOK

Gram pozitif, fakültatif anaerob, diplokok veya zincir biçiminde insan ve hayvanların bağırsak florasında bulunan kok cinsi. Gram pozitif, fakültatif anaerop, diplokok veya zincir biçiminde bulunan yuvarlak biçimli bir bakteri cinsi.

MANOLYA

Manolyagillerden, yaprakları almaşık, iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı (Magnolia grandiflora). Bu ağacın çok iri, beyaz ve limon kokusunda güzel çiçeği.

FLORIŞI

Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans.

ENFLURAN

Veteriner hekimlikte, evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve 2-kloro-1, 2, 3-trifloro-diflorometileter yapısında olan uçucu genel anestezik bir madde.

ALCALİGENES

Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi.

ELEKTRONEGATİFLİK

Elementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliği itibari olarak 4,00 kabul edilmiş ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri buna göre sıraya dizilmişlerdir.

APATİT

Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.

FLORÜR

Florun başka bir elementle verdiği ikili birleşik.

ENROFLOKSASİN

Bakterilerde DNA jiraz (topo izomeraz II) enzimini baskılayarak DNA' nın üretimi ve kalıbının çıkarılmasını engelleyen ve sonuçta bakterilerin bölünmesini ortadan kaldırarak ölümlerine neden olan florokinolon grubunda yer alan bir antibiyotik.

EOZİN

Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan, kırmızı kahverengi asidik bir boya. Mikroskobik muayene amacıyla dokuları boyamada kullanılan asidik bir boya. Gül renginde, kimyasal olarak floreskinin bromin türevi olan ve hematoksilenle birlikte, rutin olarak kullanılan bir grup boya maddesi. En çok kulanılanı eozin Y'dir. Kırmızı anlamında ön ek.

ÇARKIFELEK

Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği. Çarkıfelekgillerden, güzel, büyük, parlak kırmızı çiçekleri olan, duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği, saat çiçeği (Passiflora caerulea). Talih, kader. Bir tür talih oyunu.

AMİGDALİN

Elma, ayva, armut gibi meyve çekirdekleriyle acı bademde bol miktarda bulunan ve yenilmesine bağlı olarak sindirim kanalındaki bakteriyel floranın etkisiyle, hidrojen siyanür gazı açığa çıkaran ve zehirlenmeye neden olan bir siyanojenik glikozit.

YELVE

Florya.

MÜHRÜSÜLEYMAN

Kuzey Anadolu'da orman ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum).

TOPAZ

Alüminyum silikatı ve florinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş.

DESFLURAN

Yapısında flor bulunan, dietil eter yapılı bir uçucu anestezik.

GULDEN

Florin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük