FAB ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "fab" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. fab ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu fab ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde fab olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FAB

Antijen bağlayan parça.

FABİRİHA

Fabrika, karşılığı fabriha.

FABALAK

Şeker, tuz, bal, pekmez ve benzerleri şeyleri koymak için sukabağından yapılan kap.

FABRİKATÖR

Fabrikacı.

FABRİKASYON

Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen (madde).

FABRİKACILIK

Fabrikacının yaptığı iş, fabrikatörlük.

FABELLA

Küçük fasulye, bakla, küçük susamsı kemik.

FABRİKACI

Fabrika sahibi veya fabrika işleten kimse, fabrikatör.

FABRİKATÖRLÜK

Fabrikacılık.

FABULA

Latincede yapıt anlamında kullanılır. Fabula attelana, fabula palliata, fabula togata vb. Latin Komedyalarında iki türlü "fabula" vardır:. Fabula palyata bk. palyata. Fabula togata bk. togata.

FABRİKA

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi.

FABL

Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye, öykünce.

  -   -   -  

Anlamında FAB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FAB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAKLA

Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri. Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.

ABECESEL

Alfabetik.

ABECE

Alfabe. Başlangıç.

DONATIM

Donatma, teçhiz. Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler. Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

EBCET

Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni.

DİZİN

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, fihrist. Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser. Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste.

ELİF

Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

CİM

Arap alfabesinin beşinci harfinin adı.

DE

Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

DELTA

Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D). Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.

ÇEKİÇHANE

Demir fabrikalarında makine ile çalışan çok ağır çekiçlerin bulunduğu yer.

BETA

Yunan alfabesinin ikinci harfi.

AYIN

Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı.

ÇELİKHANE

Çelik elde edilen fabrika.

ALFABETİK

Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

ATEŞÇİ

Fabrika, vapur, lokomotif vb. ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse.

ATIK

Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. Atılmış, atılan. Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı.

ELİFBA

Arap alfabesi.

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.

ALFA

Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük