Sonu MANZUM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "manzum" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu manzum ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında manzum olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde manzum olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MANZUM

Şiir biçiminde yazılmış. Düzenli, muntazam.

  -   -   -  

Anlamında MANZUM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MANZUM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TUYUĞ

Mâni biçiminde aruzla yazılmış manzume.

TERKİBİBENT

Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi.

ŞİİR

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey.

ŞATHİYE

Yergiye, alaya, şakaya yer veren manzum eser. Tasavvuf konularını mizahlı bir biçimde işleyen, coşku hâlinde söylenen bir şiir türü.

FAHRİYE

Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü.

NAZİRE

Karşılık olarak, benzetilerek yapılmış olan davranış, söz. Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir.

ŞEHNAME

Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume. Manzum olarak yazılmış tarih.

DİZGE

Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem.

BEŞLİ

Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde beş işareti bulunan kâğıt veya taş. Beş müzisyenin çaldığı caz orkestrası. Divan edebiyatında beş dizeli bölümlerden oluşmuş manzume, muhammes. Beş ses veya beş müzik aracı için yazılan müzik eseri, kentet, kuintet. Halk edebiyatında üçlemeli bir bende, konu ile ilgili aynı ölçüde bir çift dizenin bağlanmasıyla oluşan manzume.

ÖLÇÜLÜ

Ölçüsü alınmış, ölçülmüş. Dikkatli, düşünerek. Ilımlı. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun. Belirli bir ölçüde olan. Dar.

TERCİİBENT

Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda tekrarlanan bir beyit bulunan manzume biçimi.

HİLYE

Hz. Muhammed'in dış görünüşünü ve niteliklerini anlatan manzum ve mensur eser.

SOY

Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale. Cins, tür, çeşit. İyi ve üstün nitelikleri bulunan. Manzum söz.

MUAMMA

Bilmece. Âşıklık geleneğinde manzum bilmece. Anlaşılmayan, bilinmeyen. Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.

EGLOG

Kısa kır manzumesi, çoban türküsü.

HAİLE

Çok acıklı olay. Manzum biçimde yazılmış trajedi.

FABL

Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye, öykünce.

TEVHİT

Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. Tek tanrıcılık. Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme.

AKROSTİŞ

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih.

EPİGRAM

Her türlü konuda yapılmış kısa manzume.