Sonu GRAMER ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gramer" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gramer ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gramer olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gramer olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GRAMER

Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı.

  -   -   -  

Anlamında GRAMER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GRAMER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GELİŞKİ

Eski gramercilerin eklere ve takılara verdikleri genel ad.

DVANDVA

Ulamalı bileşiğe, Hint gramercilerinin verdiği ad. bk. Bileşim.

ÇÖZÜMLEME

Çözümlemek işi. Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil. Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme. Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi. Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz. 7. mat. Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma. Bir dizgeyi, onu oluşturan altdizgelere ayırıp bunlar arasındaki işlevsel ilişkileri araştırarak inceleme, bu yolla dizgeyi tanımaya çalışma yöntemi, bk. dizge çözümleme. Bir söylemi meydana getiren kelimelerin çeşidini ve cümledeki rollerini belirtme işi. Çözümleme ya gramerin verdiği değerlere göre (GRAMATİKAL ÇÖZÜMLEME, An. grammatical), ya kelimelerin karşılıklı ilgi ve durumlarına göre (SÖZDİZIMCE ÇÖZÜMLEME, An. syntaxique) veya mantıkça çıkarılan hükümlere göre (MANTIKÇA ÇÖZÜMLEME, An. logique) olur. Bir bütünü oluşturan parçaları bilimsel bir amaçla birbirinden ayırma işi. Öğretimde bir konunun ya da birimin (ünite) bölümleri üzerinde ayrı ayrı durarak çalışma. Bir sorunu bir dizi daha ilkel soruna indirgeme. Bir özdeğin kimyasal bileşimini bulma. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma. inceleme, irdeleme. Bir özdeğin kimyasal bileşimini nitel ve nicel olarak belirleme. Erey ve yakınsama olgularını dört işleme katarak işlev, türev, tümlev, dizi ve derneyleri inceleyen uzbilim dalı. Anlamdaş. uzbilimsel çözümleme. Bir yapının, bir dizge bileşenlerinin, niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem. (Yapısal ruhbilim) Anlık süreçlerini oluşturan temel öğeleri içebakış yolu ile ana öğelerine ayırma. Tahlil etime, inceleme. Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede ya da gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılması yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi. Gözlem sonuçları ya da verileri uygun bir biçimde düzenleyerek yine uygun işlemler aracılığıyla anlamlandırma ve onlardan sonuçlar çıkarma. 2 Bireşik bir öğenin bileşenlerine ayrılması, bk. bireşim. Öykü, roman ve öbür türlerde, insan duygularını inceden inceye belirtme. Bir tümceyi, bir dizeyi, anlaşılması güç bir sözü birimlerine ayırarak açıklama.

UYRUM

Beden. UYRUMLU veya UYRUK (Subordonné) denilen bir tümcenin gramerce veya mantıkça bağımlı bulunduğu baştümceye kargı olan durumu: "Gelirsiniz umarım" ve "Geleceğinizi umarım" söylemlerinde Gelirsiniz ve geleceğinizi sözleri birer UYRUMLU TÜMCE (Proposition subordonnée) dir; ancak birincisinin uyrumu mantıkça, ikincisininki ise gramercedir. Birinci çeşit uyruma MANTIKÇA UYRUM (Parataxe), ikinciye de GRAMATİKAL UYRUM (Hypotaxe) denir. (MANTIKÇA UYRUMLU, Paratactique; GRAMATİKAL UYRUMLU, Hypotactique). bk. Tümce.

YAPILIK

Ekmek, yemek pişirilen ocak. Bir köke, yani bir anlam öğesine eklenip ona gramatikal bir kılık vermeğe yarayan, onun kelime (isim, sıfat, fiil ...) çeşidini, gramerin hangi ulamından (eril, dişil, tekil, çoğul) olduğunu ve hangi zaman ve kişiyi gösterdiğini, söz dizimi bakımından durumunu belirten yapı Öğesi. Yapılıklar başlıca ek, ve takı olmak üzere ikiye ayrılır, önleçler, artaçlar ve bağlaçlar gibi ayrı olarak kullanılan kelimeler de yapılık sayılabilir. (bk. Birincil, İkincil yapılık, Kelime ve Gövde yapılığı, Sıfır yapılık). Yapılık bir kelimedeki bazı öğelerin vasıf değişmelerinden ibaret bir olay da olabilir.

DEĞİŞİKLEME

(Söz sanatı terimi) Gramer şekillerinden biri yerine başka birini kullanma. Gittin bulamadın, hemen dönersin gibi ki gittiğinde bulamıyacak olursan.. yerindedir.

GRAMERÖNCESİ

Dilde gramer denecek bir yöntem temelleşmeden önceki zamana değgin olan.

ARITÇILIK

Gramere ve kullanışa uymıyan kelime ve deyim kullanmamak mesleği. Eski bir üslûba dönmek isteği. Bir dilden, yabancı kelimeleri çıkarma çabası (ARITÇI, Tasfiyeci, Puriste).