ÖLÇÜN ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ölçün" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. ölçün ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ölçün ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ölçün olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

ÖLÇÜNLEŞTİRİM, ÖLÇÜNLEŞTİRME

9 harfli kelimeler

ÖLÇÜNLEME

8 harfli kelimeler

ÖLÇÜNMEK

7 harfli kelimeler

ÖLÇÜNLÜ, ÖLÇÜNME

5 harfli kelimeler

ÖLÇÜN

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLÇÜN

Standart.

ÖLÇÜNLÜ

Standart.

ÖLÇÜNLEME

Bir gözlem sürecinde elde edilen bilgilerin yinelenebilir ya da güvenilir olmasını sağlamak üzere gözlem aracına uygun bir biçimsellik kazandırma.

ÖLÇÜNME

Ölçünmek durumu.

ÖLÇÜNLEŞTİRME

Bir testin uygulanması ve puanlanması konusunda değişmez kural ve yöntemlere uyulmasını sağlama işi.

ÖLÇÜNLEŞTİRİM

Bir şeyin veya etkinliğin belli kurallar çerçevesinde tek bir yöntem veya biçimde düzenlenmesi.

ÖLÇÜNMEK

Bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek.

  -   -   -  

Anlamında ÖLÇÜN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÖLÇÜN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ŞİVESİZ

Konuşması şive özelliği taşımayan, ölçünlü dille konuşan.

STANDART

Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan, ölçün, ölçünlü. Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural. Örnek veya temel olarak alınabilen, ölçün, ölçünlü.

BAZÖLÇÜM

Bir çözeltideki baz niceliğini, ölçün asit çözeltisiyle eşdeğerleyerek belirleme.

TAKTİ

Kesme, parçalama. Aruz ölçüsünde bir dizeyi ölçünün parçalarına göre ayırma.

ARITMISIZ

Ölçünleyici işlemlerle arıtılmamış olan.

AYARLAMAK

Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak. Bir aygıtı belli bir iş yapabilecek duruma getirmek. Kandırmak. Düzenlemek. İşleri birbiriyle çatışmayacak veya zamanında bitirecek bir biçimde düzenlemek.

ASİTÖLÇÜM

Bir asitli çözeltiyi, ölçün baz çözeltisiyle tepkimeye sokarak asitlik derecesini belirleme yöntemi.

RENKÖLÇÜM

Bir özdekten geçen ya da yansıyan ışığı çözümleyerek o özdeğin özelliklerini inceleme. Derişimi bilinen ve bilinmeyen çözeltilerde ölçün renkte bir ayıraçla oluşturulan renklerin yeğinliklerini karşılaştırarak yapılan çözümleme.

TEKYIKIM

Düşük ölçünlü yerleşim alanlarında, tek tek yapıların ve göreceli olarak küçük yapı öbeklerinin yıkılıp geride kalanlara el sürülmemesini anlatan kentçilik uygulaması.

YAPILAŞTIRMA

Yapılaştırmak işi. Bilgi sağlama yollarının ölçünlenmesi amacıyla bir soru ya da sınara, bir gözlem ya da ölçme aracına yapısal biçim ve bütünlük kazandırma.

SEÇİKLİK

Bir optik dizgenin oluşturduğu görüntünün seçik olma durumu. Bir televizyon resminin, bu resmi oluşturan satırların sayısıyla gerçekleşen belirginliği, arılığı. (Satır sayısı ne denli çoksa seçiklik de o denli yüksektir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu satır sayısı da sınırlıdır. Genellikle 405, 441 satırlar düşük seçiklik, 525, 625 satırlar orta seçiklik, 819 satır yüksek seçiklik olarak belirlenir. Türkiye, tüm Avrupa ülkelerinin benimsediği CCIR 625 satır ölçününü seçmiştir). Bir söz, deyiş ya da anlatımın anlamca başkalarından kolayca ayırt edilebilir olması.

GÖRÜŞÜ

Ölçünlü yordamlardan yoksun olduğu için güvenilirlik ve geçerlik düzeyi düşük özgür görüşme, bk. yöneltimsiz görüşme.

MUMGÜCÜ

Bir ölçünlü mumun ışıma gücü.

TEMPO

Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızı. Gidiş, ilerleyiş, gelişme hızı, tarz. Ölçünün ayrılmış olduğu zamanlardan her biri, vuruş. Vücut alıştırmalarının belirli süre içinde tekrarlanma hızı.

ESENLEŞTİRME

Bir yerleşim yerinin tümünü ya da bir bölümünü, işlevlerini gereği gibi yerine getiremez durumdan kurtarmak, özellikle oturabilirlik niteliklerini yitirmiş ve eskimiş konut alanlarını daha üstün işgörü ölçünlerine kavuşturmak.

KENDİNCELİK

Bir ölçek sınarının seçimi, ölçek konum ve ağırlıklarının saptanmasında, öznel ve ölçünsüz yargılara dayanma.