Sonu ÇÜM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "çüm" olan, toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. Sonu çüm ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında çüm olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde çüm olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

15 harfli kelimeler

POTANSİYELÖLÇÜM, İLETKENLİKÖLÇÜM, BULANIKLIKÖLÇÜM

13 harfli kelimeler

SICAKLIKÖLÇÜM, AKMAZLIKÖIÇÜM

12 harfli kelimeler

KIRILIMÖLÇÜM

11 harfli kelimeler

BASINÇÖLÇÜM

10 harfli kelimeler

DİZİLÖLÇÜM, GEÇİMÖLÇÜM, ALKOLÖLÇÜM

9 harfli kelimeler

UCAYÖLÇÜM, RENKÖLÇÜM, IŞILÖLÇÜM, ODAKÖLÇÜM, KÜMEÖLÇÜM, İZGEÖLÇÜM, IŞIMÖLÇÜM, ISINÖLÇÜM, ISILÖLÇÜM, ASİTÖLÇÜM

8 harfli kelimeler

ISIÖLÇÜM, NEMÖLÇÜM, BAZÖLÇÜM

6 harfli kelimeler

PÜRÇÜM

5 harfli kelimeler

GÖÇÜM, ÖLÇÜM, ÇÜÇÜM

Bazı kelimelerin anlamları

ÇÜM

Fide.

BULANIKLIKÖLÇÜM

Bir sıvıda, asılı bulunan taneciklerin niteliğini, ışık geçiriminin sıvıdaki katıların niceliğiyle değişmesine dayanarak belirleme.

RENKÖLÇÜM

Bir özdekten geçen ya da yansıyan ışığı çözümleyerek o özdeğin özelliklerini inceleme. Derişimi bilinen ve bilinmeyen çözeltilerde ölçün renkte bir ayıraçla oluşturulan renklerin yeğinliklerini karşılaştırarak yapılan çözümleme.

KIRILIMÖLÇÜM

Özdeklerin kırılım indislerinin belirlenmesi.

IŞILÖLÇÜM

Elverişli aydınlatma koşulları sağlamak için ışık yeğinliği ölçümü.

ALKOLÖLÇÜM

Alkollü bir çözelti içinde yoğunluk ölçülmesi yoluyla alkol niceliğini belirleme yöntemi.

POTANSİYELÖLÇÜM

Özdek niceliği, denge durganı değerlik gibi büyüklüklerin belirlenmesi amacıyla, bir elektrot potansiyelinin ya da eşdeğerleyim sırasında potansiyel değişiminin ölçümü.

ODAKÖLÇÜM

Aynaların ve merceklerin odak uzaklıklarını ölçüm işi.

BASINÇÖLÇÜM

Açık hava basınç ölçülerini değerlendiren etkinlikler.

SICAKLIKÖLÇÜM

Sıcaklık derecesini ölçme yöntemleri. Dizge, özdek ve olayların sıcaklıklarını ölçme yöntemleri.

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

Isıtılan özdeklerin ağırlık değişimlerini saptayarak evre geçişlerini, bileşik oluşum ya da bozunumlarını belirleme yöntemi.

AKMAZLIKÖIÇÜM

Sıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fiziksel özellikleri arasındaki bağıntıları araştırma yöntemleri.

DİZİLÖLÇÜM

Salt yandaş, yansız, karşıt gibi geniş konumları saptamakla kalmayarak aynı zamanda arada yer alan alt bölümlenmeleri de belirleyebilen ölçüm.

GEÇİMÖLÇÜM

Geçimbilimsel ekonomik ilişkileri sayımsal eşitlik ve işlemlerle dile getiren bilgi dalı.

UCAYÖLÇÜM

Ucaylı ışığın işe karıştığı olayların incelenmesi. Kimi özdeklerin, ucaylanmış ışığı döndürme açılarını ölçerek çözeltideki derişimlerini belirleme yöntemi.

İLETKENLİKÖLÇÜM

Elektrolit çözeltilerinin iletkenliklerini ölçerek çeşitli yollardan özdek niceliğini belirleme.

  -   -   -  

Anlamında ÇÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÇÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GAZOMETRİ

Gaz ölçümü.

APTAL

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

ADAMCIK

Kendisine acınılan kimse. Yerilen, küçümsenen kimse.

AKILLI

Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz.

GEOMETRİ

Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

GÜRUH

Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, derinti, sürü.

BASINÇ

Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik.

ALAN

Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.

BATİMETRİ

Derinlik ölçümü.

GÖSTERGE

Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.

ALAYCI

Alay etme huyu olan (kimse), müstehzi. Alay eden, küçümseyen (tutum).

BABALIK

Baba olma durumu. Üvey baba. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü. Kaynata.

BAĞINTI

Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Görelik. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon.

BUNMAK

Beğenmemek, azımsamak, küçümsemek.

EKVATOR

Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı.

ALAYLI

Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay. Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı. Gösterişli, görkemli, debdebeli. Alay edici, küçümseyici, müstehzi.

FOTOMETRİ

Işık ölçümü.

FOTOTAKSİ

Işığa göçüm.

FOTOTAKTİZM

Işığa göçüm.

ALAY

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.